Here is your guide to the inhabitants of the Nukuverse *^.^* in all their strangeness and glory.

Natsume Atsuko (Nuku Nuku)

Natsume Kyusaku (Papa-san)

Natsume Ryunosuke

Mishima Akiko (Mama-san)

Mitamura Arisa

Koitabashi Kyoko

Yoshikawa Eimi

Others

Home